เอเชียกลางคือใคร (1)

เอเชียกลางคือชื่อเรียกภูมิภาคที่ประกอบไปด้วย 5 ประเทศคือ คาซัคสถาน อุซเบกิสถาน ทาจิกิสถาน เติร์กเมนิสถาน และคีร์กีซสถาน เป็นดินแดนที่สำคัญมาตั้งแต่ยุคโบราณ ประกอบไปด้วยหลากหลายชนเผ่าและหลากหลายเชื้อชาติ แล้วคำจำกัดความของ “เอเชียกลาง” คืออะไร และพวกเขามาจากที่ใด?

Continue reading “เอเชียกลางคือใคร (1)”

ประเทศในเอเชียกลาง

ในเอเชียกลางประกอบไปด้วยประเทศทั้งหมดห้าประเทศ คือ สาธารณรัฐคาซัคสถาน สาธารณรัฐคีร์กีซ สาธารณรัฐทาจิกิสถาน เติร์กเมนิสถาน และสาธารณรัฐอุซเบกิสถาน ซึ่งเป็นประเทศที่แยกตัวออกมาจากสหภาพโซเวียตในปี 1991

Continue reading “ประเทศในเอเชียกลาง”